404. U neprilike će se dolaziti zbog nepromišljenih riječi.

Akšamović (rođ. Hakalović) Emina