692. Prednost noćne molitve nad dnevnom je kao prednost tajne milostinje nad onom koja se javno daje.

AKŠAMOVIĆ ( IBRE ) ŠEĆO